Ålekvabbe

Latin: Zoarces viviparus
Størrelse:
Opptil 30 cm lang her i Norge.
Levested:
Trives på hardbunn blant alger, og fra fjæresonen og til 40 meters dyp.
Utbredelse:
Vanlig langs hele norskekysten, men også i Østersjøen og fra Den engelske kanal til Kvitsjøen.
Føde:
Ålekvabben er en typisk bunnfisk som spiser bunnlevende organismer slik som krepsdyr, snegler, muslinger, egg og larver.
Fakta om Ålekvabbe

Ålekvabben er vivipar, det betyr at den har indre befruktning og føder levende unger. Ungene er 4-5 cm lange når de fødes.

Visste du...